INFORMACIÓ SOBRE EL COBRAMENT DE QUOTES
NOTES SOBRE EL COBRAMENT DE LES QUOTES
• Els cursos de llarga durada només cal efectuar l'ingrés del 1r trimestre. Els imports dels trimestres restants es cobraran per domiciliació bancària. Un cop fet el pagament, si no es comunica el contrari, l'alumne estarà admès al curs i començarà amb normalitat el dia i hora estipulat.
• El pagament de les activitats de llarga durada és trimestral (a excepció dels casos especificats).
• Les activitats d’un sol dia es paguen íntegrament abans de l’inici de l’activitat.

BAIXES DELS ALUMNES
Qualsevol baixa dels alumnes s’haurà de comunicar abans del dia 24 del mes en curs per a la seva aplicació al mes següent. Document de baixa.
Un cop omplert el document de baixa, cal enviar-lo a escoladart@llagostera.cat

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS
Informació sobre protecció de dades:
Informem que les seves dades seran tractades per l’Ajuntament de Llagostera, en qualitat de responsable del tractament, amb finalitats d’organització de les activitats culturals i de lleure, gestió d’inscripcions, cobrament de quotes i tramesa d’informació. Les dades seran tractades en compliment d’una missió realitzada en interès públic (art. 6.1.e RGPD) i prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD). En cas de domiciliació de cobrament de quotes, les dades es comuniquen a entitats bancàries. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació o supressió de les dades (dret a l’oblit), i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament de Llagostera.
Més informació sobre protecció de dades aquí.