Inscripcions a cursos i tallers de l'Àrea de Cultura, Festes i Joventut

  DADES INSCRIPCIÓ
     
Nom:
Cognoms:
DNeix:  (dd/mm/aaaa)
Adreça:
Població:
Telèfon:
DNI:
Correu-e:
Activitat:  PATI OBERT
Càpsula esportiva
Calendari: Del 4 de març al 27 de maig
Horari: Dimecres, de 16.30 a 19 h
  
Preu:Gratuït (obligatori participar en aquesta activitat amb el carnet CLV)


Les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Llagostera INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS MUNICIPALS únicament per a la gestió d'aquesta inscripció. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició per telèfon (972 830 375), per correu electrònic (cursos@llagostera.cat) o bé per correu postal (Ajuntament de Llagostera, Plaça del Castell, 1 - 17240 Llagostera).
En compliment del que regula la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la matricula autoritza que els alumnes puguin ser fotografiats en les activitats que organitzi l'Ajuntament de Llagostera i que aquestes puguin ser publicades a la pàgina web i/o a altres publicacions editades per l'Ajuntament de Llagostera.